měna: CZK EUR
0 ks
0.00 Kč
Minerální náramky Náušnice Kameny vděčnosti Jiné

Obchodní podmínky

Kontaktní údaje internetového obchodu www.dotie.eu

Provozovatel:
František Scherbaum
Sídlo: Račická 91,413 01 Dobříň
IČO: 88383865
DIČ: CZ7802182652
e-mail: dotie@dotie.eu

Zapsaný v živnostenském rejstříku – úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Roudnice nad Labem od 11.1.2012 – IDRZP 3523797

Tyto obchodní podmínky dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – nakupujícího přes web stránku www.dotie.eu .

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce.

Informace

Všechny informace o zboží a cena jsou uvedeny u každého produktu na stránkách internetového obchodu. Vše je závazné, vyjma zjevné chyby.

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku v době objednávky. Cena obsahuje všechny daně (např. DPH) a poplatky – vyjma poplatků za dopravu. V zásilce obdržíte daňový doklad, který si prosím uschovejte pro případ reklamace.

Na webové stránce jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.
 2. Při objednávce si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“

Podmínky platnosti objednávky:

Správnost údajů je nevyhnutelná ná pro rychlé vybavení objednávky a jsou zodpovědností kupujícího.

 1. Po obdržení objednávky Vám na e-mail dorazí potvrzení objednávky, s dalšími instrukcemi k doručení. Jedná se o automatické potvrzení a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po oznámení zpracování objednávky prodávajícím. Oznámení o zpracovávaní objednávky je doručeno na emailovou   adresu kupujícího.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu dotie@dotie.cz.
 3. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku e-mailem na dotie@dotie.cz.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží prodávajícím, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu. A to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V případě, že je součástí kupní smlouvy zboží, které je dané jako dárek zcela bezplatně, nevztahují se na něj práva, která spotřebiteli zákon přiznává. Na toto zboží je nahlíženo jako na dar ve smyslu platných právních předpisů.

Dodání zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě úhrady na účet je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Úhradou zboží se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 3. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno:
  1. osobním odběrem
  2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určí
  3. na adresu určenou kupujícím objednávce
 5. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 6. Náklady na dodání zboží a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího v potvrzení objednávky zaslané na e-mail kupujícího. V případě, že je způsob dopravy upraven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. V případě nevyzvednutí zboží, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení/poškození obalu zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, která bude přiložena v zásilce. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží
 10. Vlastnické právo ke zboží kupující nabývá zaplacením celé kupní ceny za zboží a nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Okamžikem převzetí zboží přechází odpovědnost na kupujícího za poškození, nahodilou zkázu či ztrátu, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zakoupil zboží jako spotřebitel mimo svou podnikatelskou činnost.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne převzetí zboží
 3. Odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku o dodávce zboží, nelze odstoupit v případě zboží které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a které bylo vytvořeno na objednávku, a v případě zboží, které není možné z hygienických důvodů opět použít.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, nebo dokument přiložený v balíčku. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky za zakoupené zboží, vyjma nákladů za doručení zboží kupujícímu. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky způsobem, jakým klient hradil nebo který si zvolil na formuláři pro vrácení, pokud tím nevzniknou prodávajícímu extra náklady.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. výměnu za nové zboží,
  2. opravu zboží,
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.
 5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  1. pokud má zboží podstatnou vadu,
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  3. při větším počtu vad zboží.
 6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 8. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 11. Volbu způsobu reklamace má kupující.

Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak, musí uvést popis závady, požadavek na způsob vyřízení reklamace a své kontaktní údaje. Reklamaci může podat elektronicky nebo písemně.
 2. Kupující je při reklamaci povinen prokázat nákup zboží ideálně dokladem o nákupu. Lhůta pro vyřešení reklamace běží od okamžiku oznámení reklamace.
 3. Kupující doručí zboží prodávajícímu ihned po uplatnění reklamace, čisté, kompletní a zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k poškození zboží.
 4. O reklamaci, případně o nutnosti odborného posouzení, musí rozhodnout a informovat kupujícího nejpozději do tří pracovních dnů. Odstranění vady a vyřízení reklamace udělá prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 5. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Pokud dojde k výměně části nebo celého zboží, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží.
 7. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o vyřízení reklamace na e-mailovou adresu, která uvedl kupující ve své požadavku nebo SMS správou.

Ochrana osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

  Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení EU (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“, které doplňuje český zákon 110/2019 Sb Zákon o zpracování osobních údajů a 111/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

ZÁKLADNÍ POJMY

Subjekt údajů: fyzická osoba (Vy), ke které se osobní údaje vztahují
Správce údajů: podnikatel / organizace, která sbírá údaje pro svou činnost a zodpovídá za dodržování GDPR
Zpracovatel: externí společnosti, které pomáhají zpracovávat data
Právní titul: oprávnění, na základě, kterého se zpracovávají osobní údaje
Informativní povinnost: povinnost informovat subjekt údajů (Vás), jaké údaje o něm zpracováváme
Citlivé údaje: zpracování těchto údajů spadá pod výslovný souhlas
Osobní údaj: jedná se o údaj, díky kterému je možné přesně danou osobu identifikovat – ať už společnost, která údaje zpracovává nebo jakákoli jiná společnost/osoba
Do citlivých údajů spadá: politický názor, náboženské vyznání, členství v odborech, rasový nebo etnický původ, filozofické přesvědčení, genetické údaje, biometrické údaje, zdravotní stav, sexuální život, sexuální orientace
Rozdělení právních titulů podle Směrnice GDPR
A. Plnění smlouvy
B. Právní povinnost
C. Oprávněný zájem
D. Výkon úřední moci
E. Životně důležitý zájem
F. Souhlas    

Naše společnost získává údaje o klientech jen v momentu, kdy nám klient zadá svoje údaje dobrovolně, za účelem objednání nebo poptání zboží proto využíváme jenom právní tituly: A. Plnění smlouvy a B. Právní povinnost a v některých případech právní titul C. Oprávněný zájem.

1. Jaké údaje o Vás zpracováváme

Údaje se sbírají z různých důvodů a ty jsou:

 1. Kontaktní údaje – jedná se o údaje, které nám umožňují mít kontakt s Vámi při vyřizování Vašich objednávek a požadavků. Je to hlavně jméno, příjmení, e-mail, telefonický kontakt.
 2. Prodejní údaje – jedná se o údaje, které nám napomáhají realizovat prodej produktu. Je to hlavně jméno, příjmení, e-mail, telefonický kontakt, vámi vybrané produkty a specifické požadavky. V případě zaslání zásilky Vaše adresa.
 3. Obchodní údaje – jedná se o údaje Vámi objednaných a zakoupených služeb, včetně čísla účtu. Informace o reklamacích a informace o Vaší spokojenosti se zakoupenými produkty.

2. Údaje od Vás získáváme následujícími způsoby:

Po přijetí Vašich údajů si je uložíme v našem interním systému, abychom si mohli evidovat v jaké fázi řešení jste. Po zakoupení produktů použijeme Vaše údaje jako podklad pro fakturaci, což nám nařizuje zákon a tyto dokumenty archivujeme ve fyzické formě. Naše společnost nevyužívá mailingové portály na zasílání newsletterů, zasíláme občas z vlastního e-mailového účtu, pouze obchodní oznámení, případně přání k svátkům. Toto nám umožňuje zákon o službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. Také nevyužíváme automatizované zpracovávání údajů a profilování. Všechny analýzy, které naše společnost dělá, jsou anonymní a nevyžadují Vaše osobní údaje. Týkají se obchodních výsledků a výkonu webových stránek.
Zpracování „cookies“ je využíváno při pevné IP adrese jenom pro předvyplnění objednávkového formuláře Vašimi osobními údaji, jelikož nemáme registraci do interního prostředí, tak abyste nemuseli při opakovaném nákupu Vaše údaje znovu vyplňovat.

3. Na základě, jakých pravomocí

V rámci naší obchodní činnosti zpracováváme údaje z různých důvodů, v různém rozsahu a na základě různých titulů.
Právní tituly, které nám umožňují Vaše údaje bez souhlasu zpracovat, podle směrnice GDPR článek 6 odstavec 1 jsou:

Bez Vámi uvedených osobních údajů by nebylo možné Vám objednané produkty doručit, nebo na základě Vaší požadavky na míru vyrobit.
Právní titul b) Plnění smlouvy využíváme, pokud nás kontaktujete telefonicky, písemně, zprávou přes sociální sítě, anebo si vytvoříte objednávku na našich webových stránkách a zadáte nám své parametry dobrovolně pro zpracovávání nabídek a realizaci prodeje.
Právní titul c) Právní povinnost – vzhledem k tomu, že jsme podnikatelský subjekt, musíme dodržovat zákony a vážou se na nás stanovené povinnosti určené níže uvedenými zákony. Na základě tohoto právního titulu, zpracováváme prodejní a obchodní údaje z důvodu, že to vyžadují zákony České republiky:

Právní titul f) Oprávněný zájem – využíváme v případě, když Vás kontaktujeme po využití zakoupených služeb a zjišťujeme Vaši spokojenost. Je to z důvodu vylepšení našich služeb. Případně Vás občas kontaktujeme s nabídkou našich služeb – telefonicky, e-mailem, nebo sms zprávou. Toto napomáhá k rozvoji naší společnosti. Výjimečně si údaje uchováváme z důvodu ochrany naší společnosti.

4. Kam je dále posíláme

Naše společnost Dotie – František Scherbaum, sídlo: Račická 91, 413 01 Dobříň, IČO: 88383865 Vaše údaje zpracovává a může je dále zasílat v následujících případech:

Naše webové stránky, i e-maily jsou spravovány pomocí šifrovaného protokolu SSL.

5. Jakým způsobem a jak dlouho je archivujeme

Ochranu osobních údajů bereme v naší společnosti zodpovědně a neposkytujeme je společnostem na marketing ani je nezveřejňujeme. Všechny údaje ve fyzické formě jsou archivované v uzamčeném skladě a přístup k nim mají jen zodpovědní zaměstnanci naší společnosti. Archivace v elektronické podobě je dělaná přes interní systém evidence klientů a evidence internetových objednávek. Všechny tyto systémy jsou chráněné heslem stejně tak i počítače, na kterých jsou tyto systémy provozovány. Přístup k údajům mají jen proškolení zaměstnanci, kteří jsou také smluvně vázáni k mlčenlivosti. Společnost zabezpečující údržbu a úklid, nemá přístup bez dozoru zaměstnance k uzamčenému skladu a je též vázána mlčenlivostí. Údaje archivujeme maximálně 15 let. Následně je z elektronických systémů mažeme a fyzické dokumenty jsou skartovány.  

6. Jaké pravomoci máte v rámci tohoto nařízení

V případě, pokud subjekt údajů nemá způsobilost na právní úkony, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

Své právo si můžete uplatnit

Zodpovědné osoby v naší společnosti za dodržování nařízení GDPR jsou František Scherbaum a Martina Lukáčová. V případě jakýchkoli otázek k ochraně a zpracovávání osobních údajů neváhaje kontaktovat naše zaměstnance, nebo přímo je na uvedeném e-mailu. Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše otázky ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů.

Doručování

 1. Veškerou písemnou korespondenci si mohou smluvní strany vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu dotie@dotie.eu

Mimosoudní řešení sporů

 1. Spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), v platném znění, má kupující, který je spotřebitelem, k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Subjekt oprávněn pro mimosoudní řešení sporu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, na webových stránkách: www.coi.cz
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 8. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.